الگوریتم

نکاتی که در نوشتن الگوریتم باید به آ« ها توجه داشت