ساختار کلی

نوشتن برنامه در C++ و ایجاد تابع اصلی یا بلوک اصلی Main