عملگرهای محاسباتی

مقایسه ای، انتساب، ترکیبی، منطقی، بیتی و عملگر شرطی