نوع های اطلاعاتی موجود

C++ (اعداد، کاراکترها، منطقی، رشته و...)