کپی از آقای دکتر احمدی

دنیای اقتصاد از مجموعه های پیشتاز در انتخاب و استفاده از تکنولوژی های رسانه ای مدرن میباشد. از همشون تشکر میکنم.
تصویر: