نقل قول ها

کپی از آقای دکتر احمدی

دنیای اقتصاد از مجموعه های پیشتاز در انتخاب و استفاده از تکنولوژی های رسانه ای مدرن میباشد. از همشون تشکر میکنم.

کپی از خانم مهندس میهن پرست

فعالیت رسانه ای دنیای اقتصاد جز گسترده ترین فعالیت های رسانه ای کشور است.

کپی از خانم دکتر خجسته

از همکاری با مجموعه دنیای اقتصاد خوشحالم. همکاری با این دوستان پر شادابی و طراوت است. متشکرم

کپی از آقای دکتر احمدی

دنیای اقتصاد از مجموعه های پیشتاز در انتخاب و استفاده از تکنولوژی های رسانه ای مدرن میباشد. از همشون تشکر میکنم.

کپی از خانم مهندس میهن پرست

فعالیت رسانه ای دنیای اقتصاد جز گسترده ترین فعالیت های رسانه ای کشور است.

کپی از خانم دکتر خجسته

از همکاری با مجموعه دنیای اقتصاد خوشحالم. همکاری با این دوستان پر شادابی و طراوت است. متشکرم

خانم مهندس میهن پرست

فعالیت رسانه ای دنیای اقتصاد جز گسترده ترین فعالیت های رسانه ای کشور است.

خانم دکتر خجسته

از همکاری با مجموعه دنیای اقتصاد خوشحالم. همکاری با این دوستان پر شادابی و طراوت است. متشکرم

آقای دکتر احمدی

دنیای اقتصاد از مجموعه های پیشتاز در انتخاب و استفاده از تکنولوژی های رسانه ای مدرن میباشد. از همشون تشکر میکنم.