کپی از خانم دکتر خجسته

از همکاری با مجموعه دنیای اقتصاد خوشحالم. همکاری با این دوستان پر شادابی و طراوت است. متشکرم
تصویر: