معرفی دوره

این دوره شامل سه سطح مقدماتی متوسط و پیشترفته است.

 

 

 

هدف اصلی دوره اموزش طراحی سایت به شیوه جدید است.

برنامه درسی دوره

3 فصل