درس ها

دست یابی به بانک اطلاعاتی MY SQL
نوع: آزمون Start quizادامه مطلب
سوالات: 2
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده:
نصب و راه اندازی PHP
نوع: آزمون Start quizادامه مطلب
سوالات: 2
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده:
درس تستی
نوع: آزمون Start quizادامه مطلب
سوالات: 1
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده:
جلسه آموزش
نوع: آزمون Start quizادامه مطلب
سوالات: 1
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده: