دست یابی به بانک اطلاعاتی MY SQL
نوع: آزمون
سوالات: 2
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده: