مرحله 1 از 2
سوالات: 
هر واژه جهت کدام بخش از پرسش MySQL کاربرد دارد؟

WHERE

UPDATE

SELECT

FROM

JOIN

اگر غلط انتخاب نمایید امتیاز منفی خواهید داشت. میتوانید برای از دست ندادن امتیاز گزینه را خالی رها کنید.