مرحله 1 از 2
سوالات: 
هر واژه جهت کدام بخش از پرسش MySQL کاربرد دارد؟

FROM

JOIN

UPDATE

WHERE

SELECT

اگر غلط انتخاب نمایید امتیاز منفی خواهید داشت. میتوانید برای از دست ندادن امتیاز گزینه را خالی رها کنید.