مرحله 1 از 2
سوالات: 
هر واژه جهت کدام بخش از پرسش MySQL کاربرد دارد؟

SELECT

JOIN

UPDATE

WHERE

FROM

اگر غلط انتخاب نمایید امتیاز منفی خواهید داشت. میتوانید برای از دست ندادن امتیاز گزینه را خالی رها کنید.