مرحله 1 از 2
سوالات: 
هر واژه جهت کدام بخش از پرسش MySQL کاربرد دارد؟

JOIN

WHERE

FROM

SELECT

UPDATE

اگر غلط انتخاب نمایید امتیاز منفی خواهید داشت. میتوانید برای از دست ندادن امتیاز گزینه را خالی رها کنید.