مرحله 1 از 2
سوالات: 
هر واژه جهت کدام بخش از پرسش MySQL کاربرد دارد؟

SELECT

FROM

WHERE

UPDATE

JOIN

اگر غلط انتخاب نمایید امتیاز منفی خواهید داشت. میتوانید برای از دست ندادن امتیاز گزینه را خالی رها کنید.