معرفی دوره
توضیح دوره هوش هیجانی و مدیریت احساس در کسب و کار