معرفی دوره
اهداف کلی دوره:
اکثر تحولات بازار مسکن را می توان پیش بینی نمود؛ با اینحال بسیاری از فعالان بازار مسکن از این توانایی برخوردار نمی باشند!

تجارب گذشته نیز حاکی از آن است که هرچند میزان سرمایه، نقش انکار ناپذیری در قدرت مانور فعالین بازار مسکن دارد، ولی میزان دانش بازاری به مراتب مهمتر از میزان سرمایه است!

براین اساس، تصمیم درست و به موقع در بازار مسکن، عواید بسیار بزرگی نسبت به هزینه اندک شرکت در این دوره آموزشی برای شرکت کنندگان در بر خواهد داشت.

بر این اساس هدف این دوره تشخیص روندهای حرکتی بازار مسکن، شناسایی حباب ها، ورود و خروج به موقع به بازار و در یک کلام استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در این بازار است.