معرفی دوره
آشنائی کارفرمایان ، کار آفرینان ، مسولین مالی و حسابداری بنگاهها با قانون و مقررات تامین اجتماعی
آشنائی کارفرمایان ، کار آفرینان ، مسولین مالی و حسابداری بنگاهها با قانون و مقررات تامین اجتماعی