معرفی دوره
آشنایی با روش های نوین تامین سرمایه از طریق مشارکت و حداقل سازی ریسک از طریق جذب سرمایه های خرد وکلان