معرفی دوره
1-شخصیت‌شناسی MBTI چیست و چه کاربردی دارد؟
۲-توصیف تیپ‌های شخصیتی و نحوه برخورد با آن‌ها
۳-مدل‌ ارتباطی تیپ‌های شخصیتی و بهبود کار تیمی (Team Building) در سازمان
۴- مذاکره موثر بر اساس تیپ شخصیتی
۵- استخدام کارکنان و یافتن مسیر شغلی مناسب
۶- تیپ شناسی MBTI و رهبری گروه