معرفی دوره
چگونی ارتباط میان برندسازی ملی و صادرات و فروش بین المللی مورد بحث قرار می گیرد.

برندسازی ملی موفق ، می تواند فروش و بازاریابی بین المللی تولیدات و خدمات را حمایت کند.به همین دلیل مدرس این دوره به تعریف برندسازی ملی و چگونگی بهره گیری کسب و کار از برندسازی ملی خواهد پرداخت.