آموزش تهیه دسر بستنی (ویدیوی تعاملی جذاب)
نوع: آزمون
سوالات: 1
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده: