معرفی دوره
اهداف کلی این دوره آموزشی آشنایی شرکت کنندگان با مفهوم استارتاپ، آشنایی با استارتاپ های روز دنیا و ایران و همچنین آشنایی با ابزارها، تکنیک ها و روش های علمی راه اندازی یک استارتاپ موفق است.