الگو گرفتن از وب سایت های دیگر، تلفیق ایده های آن ها و بکارگیری در طراحی وب سایت
نوع: آزمون
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده: