پیاده سازی ظاهر گرافیکی واسط کاربری یک وب سایت از ابتدا تا ساخت یک وب سایت کامل
نوع: Theory
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده: