معرفی دوره

اقدام به پیاده سازی وب سایت از روی فایل گرافیکیالگو گرفتن از وب سایت های دیگر، تلفیق ایده های آن ها و بکارگیری در طراحی وب سایتپیاده سازی ظاهر گرافیکی واسط کاربری یک وب سایت از ابتدا تا ساخت یک وب سایت کامل .

اقدام به پیاده سازی وب سایت از روی فایل گرافیکیالگو گرفتن از وب سایت های دیگر، تلفیق ایده های آن ها و بکارگیری در طراحی وب سایتپیاده سازی ظاهر گرافیکی واسط کاربری یک وب سایت از ابتدا تا ساخت یک وب سایت کامل