درس ها

راه های صحیح حل مشکل چیست؟
نوع: Mixed Start quizادامه مطلب
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده:
چگونه ابعاد واقعی یک مشکل را تشخیص می دهیم؟
نوع: Theory Start quizادامه مطلب
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده:
تفاوت مشکل و مسئله چیست؟و از یک مشکل چند مسئله می توان تعریف کرد؟
نوع: Theory Start quizادامه مطلب
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده:
فرصت چیست و آنرا چگونه می توان تشخیص داد؟
نوع: Theory Start quizادامه مطلب
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده:
هرم فردی هر شخص برای دریافت ،تحلیل و تبدیل مشکل چیست؟ آیا این هرم شخصی است؟
نوع: Theory Start quizادامه مطلب
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده:
دریافت مشکل از چه مرحله ای آغاز می شود؟
نوع: آزمون Start quizادامه مطلب
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده:
آیا کسب وکار بی مشکل نشانه موفقیت در آینده است؟
نوع: آزمون Start quizادامه مطلب
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده:
منافع حاصل از داشتن مشکلات چیست؟
نوع: آزمون Start quizادامه مطلب
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده:
آیا دور زدن مشکل مزایایی دارد!!؟؟ راه های دور زدن مشکل چیست!!؟؟
نوع: آزمون Start quizادامه مطلب
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده: