آیا کسب وکار بی مشکل نشانه موفقیت در آینده است؟
نوع: آزمون
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده: