معرفی دوره
دریافت مشکل از چه مرحله ای آغاز می شود؟آیا کسب وکار بی مشکل نشانه موفقیت در آینده است؟منافع حاصل از داشتن مشکلات چیست؟آیا دور زدن مشکل مزایایی دارد!!؟؟ راه های دور زدن مشکل چیست!!؟؟راه های صحیح حل مشکل چیست؟چگونه ابعاد واقعی یک مشکل را تشخیص می دهیم؟تفاوت مشکل و مسئله چیست؟و از یک مشکل چند مسئله می توان تعریف کرد؟فرصت چیست و آنرا چگونه می توان تشخیص داد؟هرم فردی هر شخص برای دریافت ،تحلیل و تبدیل مشکل چیست؟ آیا این هرم شخصی است؟ارائه تکنیک ها