هرم فردی هر شخص برای دریافت ،تحلیل و تبدیل مشکل چیست؟ آیا این هرم شخصی است؟
نوع: Theory
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده: