تفاوت مشکل و مسئله چیست؟و از یک مشکل چند مسئله می توان تعریف کرد؟
نوع: Theory
سوالات: 0
تلاش مجاز: نامحدود
در دسترس: همیشه
نمره قبولی: 75%
قبول شده: